Pravidla k nahrávání obsahu

(dále jen “pravidla“)

1. Provozovatel webových stránek

1.1 Provozovatel webových stránek www.tuty.tv je společnost TUTY Broadcasting, a.s., se sídlem Werichova 1145/33, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, IČ: 05883121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22281 (dále jen „provozovatel“).

2. Platnost těchto pravidel

2.1. Tato pravidla platí trvale od 1. 2. 2018 0.00.01 hodin do odvolání nebo aktualizace.

3. Uživatel nahrávající obsah

3.1. Uživatel bude nahrávat svůj obsah na stránkách www.tuty.tv/soutez Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která splní podmínky stanovené u jednotlivých soutěží a která bude tato pravidla akceptovat a dodržovat, a to včetně jakýchkoliv případných změn pravidel. K nahrávanému obsahu (foto nebo video) uživatel přidává své osobní údaje, především jméno, příjmení a e-mailovou adresu, (dále jen „registrace“). Práce s těmito daty se blíže specifikuje v bodě 6.6. těchto pravidel (dále jen „uživatel“).

3.2. Provozovatel může nahraný obsah používat ve svých komunikačních kanálech. Přesné podmínky a práce s obsahem upravuje bod 4. těchto pravidel. Nahráním obsahu ze strany uživatele nevzniká automatické právo na publikaci na komunikačních kanálech provozovatele.

3.3. V případě propojení nahrávání se soutěží na stránkách provozovatele, se soutěže nemůže zúčastnit zaměstnanec provozovatele nebo výkonných agentur a společností, nebo osoba jim blízká ve smyslu § 22 Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Pokud provozovatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření, že uživatel dosáhl výhry v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, výhra se nepředá a přechází na dalšího účastníka v pořadí, který splní veškerá pravidla soutěže.

3.4. Uživatel svou registrací v soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí. V případě porušení pravidel ze strany uživatele, ztrácí tento uživatel právo obdržet jakoukoliv výhru či právo na zveřejnění svého obsahu na komunikačních kanálech provozotovatele.

4. Licenční ujednání

4.1. V případě, že uživatel uloží informace (zobrazení profilu uživatele, jeho fotografie, videa a jiné nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen “dílo”), uděluje uživatel uložením díla provozovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

4.2. Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to jako časově neomezená, bezúplatná, nevýhradní a v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Provozovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Provozovatel není povinen licenci využít.

4.3. Provozovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem, přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených provozovatelem (třetími osobami pověřenými provozovatelem) je provozovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Provozovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je provozovatel oprávněn k jeho zveřejnění.

5. Výherci a výhry

5.1. Výhercem se stane každý uživatel, který splní dané podmínky a pravidla konkrétní soutěže, která bude komunikována na webu www.tuty.tv, na Facebooku www.facebook.com/tvtuty, Instagramu www.instagram.com/tutytv a nebo Youtubu provozovatele.

6. Všeobecné podmínky

6.1. V případě, že se uživatel stane výhercem, napíše své jméno, příjmení, poštovní adresu, email a telefon na email soutez@group.la.

6.2. Výherce je povinen sdělit své údaje pro Další výhry, podle čl. 6.1., nejpozději do 7 dnů od otevřený výhry. V případě, že výherce ve stanovené lhůtě údaje nesdělí, ztrácí nárok na výhru.

6.3. Pokud bude výhra zasílána prostřednictvím pošty či jiným způsobem, provozovatel neodpovídá za případnou ztrátu, poškození, zničení či jiné zneužití zásilky.

6.4. Na jakékoliv ceny a výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti.

6.5. Poskytnutím identifikačních a kontaktních údajů v aplikaci vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas se soutěžními pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), souhlas se zpracováním osobních údajů (v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo telefonu, místo bydliště či korespondenční adresa) poskytnutých v rámci soutěže provozovateli jako správci a jejich následným zpracováním provozovatelem jako zpracovatelem osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení této soutěže a v souvislosti s touto soutěží, a dále za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb, zasílání nabídek k účasti na spotřebitelských výzkumech a k zasílání informací o marketingových akcích provozovatele (správce) nebo jeho obchodních partnerů, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e‐mailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a dále souhlas s užitím těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a město/obec ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách provozovatele (správce), včetně facebookové stránky, pokud je toto užití v souvislosti s touto marketingovou akcí. Uživatel současně výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. Občanského zákoníku bezplatně jméno a příjmení ve svých interních komunikačních materiálech, a to výhradně v souvislosti s touto soutěží a dále souhlasí s pořizováním obrazových a zvukových záznamů své osoby v souvislosti s touto soutěží a prezentací těchto záznamů v interních komunikačních materiálech provozovatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu 3 let ode dne poskytnutí souhlasu. Účastník soutěže má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 Zákona o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvolán. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v této soutěži. Využije-li uživatel svého práva a odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo požádá o vymazání svých osobních údajů z databáze provozovatele, bude to mít za následek zrušení jeho účasti  v této soutěži. V případě pochybností o dodržování práv správcem nebo zpracovatelem se může uživatel obrátit na správce (pořadatele) a  případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6.6. Uživatel nesmí jakkoliv zasahovat do systémů, technického zabezpečení serverů a do chodu aplikací technického zajišťovatele soutěže. Porušení těchto pravidel bude mít za následek vyloučení účastníka ze soutěže. Provozovatel neodpovídá za případné potíže s účastí v soutěži v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na sítích.

6.7. Soutěže nejsou žádným způsobem sponzorované, podporované, organizované ani spravované společnostmi Facebook a Google. Účastník vědomě poskytuje své osobní údaje provozovateli a nikoliv společnostem Facebook a Google. Společnosti Facebook a Google jsou kompletně osvobozeny od závazků každým účastníkem.

6.8. Provozovatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Případné námitky proti průběhu soutěže musí být doručeny na adresu sídla provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí provozovatele o námitce je konečné. Vymáhání jakýchkoliv práv a povinností ze soutěže soudní cestou je vyloučeno.

6.9. Uživatel se zavazuje poskytovat v souvislosti s touto soutěží pouze pravdivé údaje.

6.10. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na webu www.tuty.tv/pravidla.

V Praze dne 1. 2. 2018.